DOPRAVNÍ TERMINÁL


benner_eu

Město Česká Třebová vzhledem k naléhavé potřebě řešit problematickou dopravní situaci v prostoru Bezručova náměstí, přistoupilo k přípravě investičního projektu, který by kromě praktické stránky řešení byl i nadčasovým projektem. Zastupitelstvo města svým usnesením č.210/2004 ze dne 15.9.2004 schválilo přípravu investičního záměru stavby, který by řešil tzv. přednádražní prostor.

foto_benner_6Byl stanoven cíl pro návrh řešení a to skloubit osobní automobilovou dopravu, autobusovou dopravu místní i dálkovou, železniční dopravu (uzlová železniční stanice, osobní vlaky vnitrostátní, IC a EC kategorie, I. a II. větev koridoru), poštovní přepravu a v neposlední řadě i řešení místních komunikací, parkovišť, pěších tras či klidových zón, navazujících na architekturu města.
 
 
 

Vlastní práce na projektu byly zahájeny zpracováním urbanistické studie „Česká Třebová – řešení přednádražního prostoru“, zadanou v 1.2005 Ing. arch. Martinu Hájkovi z Hradce Králové. Tato studie, předaná v 3.2005, nastínila základní uspořádání prostoru – podzemní parkoviště s návazností na přímý přístup k vlakovým nástupištím, nové autobusové nádraží s návazností na uzlovou železniční stanici, místní komunikace a klidové zóny na povrchu. Již od počátku projekt podporovali a spolupracovali na něm Pardubický kraj, České dráhy a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Česká pošta s.p. a MMR ČR.

Pardubický kraj v 5.2005 podpořil zpracování projektové dokumentace (urbanistické studie a projektové dokumentace pro územní řízení) finančními  prostředky v rámci grantu Pardubického kraje z Programu č.4 – Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty.

benner_1
Práce na projektové přípravě pokračovaly v 7.2005 až 9.2005 provedením inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro umístění stavby a v 10.2005 až 1.2006 posouzením vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), které potvrdily možnost uskutečnit záměr stavby.
 V 9.2005 byla taktéž dopracována a předána projektová dokumentace pro územní řízení stavby „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“ firmou OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto a po dokončení inženýrských činností bylo zahájeno územní řízení.

Na přelomu roku 2005/2006 bylo přikročeno k ověření správnosti navrženého řešení a bylo zadáno zpracování oponentní studie, kterou v 5.2006 dodal Ing. arch. Petr Stolín z Liberce. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10.5. 2006.

V průběhu 7.2006 byly upraveny dílčí parametry stavby (změny počtu parkovacích míst, úpravy řešení povrchů – komunikace, chodníky, plochy zeleně apod.), které přispěly ke zvýšení kvality a hodnoty projektu a byla zpracována konečná varianta budoucí stavby.

Ve spolupráci s právnickou firmou GORDION s.r.o. Praha vybralo město Česká Třebová zpracovatele dokumentace žádosti o dotaci pro alokační období 2007 až 2013, kterým se stala firma OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí a zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, kterým se stala firma OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto (architektonický dozor vykonával Ing. arch. Martin Hájek). Dále bylo realizováno výběrové řízení na   zhotovitele stavby (nadlimitní veřejná zakázka) s předpokladem ukončení výběru zhotovitele do 9.2007.

Současně byla zahájena stavební řízení a jednotlivá stavební povolení byla vydána v průběhu 11.2007 až 1.2008.

Podání žádosti o dotaci do programů se předpokládalo koncem roku  2007 a po přidělení dotace byla smlouva o dotaci podepsána dne 14.10.2008. Finanční prostředky pocházejí z Operačního programu NUTS II. Severovýchod, prioritní osa 1. Rozvoj dopravní infrastruktury, oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících  dopravní obslužnost.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno v 9.2008, smlouva o dílo byla podepsána dne 29.10.2008, předání staveniště se uskutečnilo dne 15.12.2008 a vlastní fyzické zahájení stavby bylo dne 9.2.2009.
 
Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo a předání proběhlo dne 13.8.2010. Po provedení provozních zkoušek a předání dokumentace skutečného provedení stavby byla dne 7.9.2010 provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem a celý projekt byl uveden do zkušebního provozu.

Slavnostní otevření se konalo dne 15.9.2010 a vlastní provoz terminálu byl zahájen dne 20.9.2010.

 benner_2Vlastní stavební a technologické řešení představuje nové uspořádání místních komunikací (ul. Sadová, ul. Nádražní, ul. Komenského, ul. Slovanská) s kruhovou křižovatkou, z níž je přístup do podzemních garáží. Podzemní garáže o čtyřech sekcích disponují celkem  259 parkovacími místy, z toho 13 míst je pro tělesně postižené a garáže umožňují přímý přístup osob do podchodu k jednotlivým vlakovým nástupištím. Nové autobusové nádraží se zastřešením prosklenou ocelovou konstrukcí a s informačním systémem, navazujícím na informační systém Českých drah, představuje výrazný kvalitativní krok v místní i dálkové autobusové dopravě. Objekt je vybaven eskalátorem a výtahem tak, aby bylo dosaženo odpovídajících standardů vybavenosti pro 21. století.  Řešený prostor také obsahuje i velmi důležité architektonické ztvárnění povrchu terminálu, zejména pak městský mobiliář,  pěší komunikace, městskou zeleň a celkové architektonické spojení s okolními objekty (Železniční poliklinika, ČD Cargo a.s., okolní bytovou zástavbou).

terminal_schemaTato investice s významným finančním podílem z prostředků EU, má šanci významně ovlivnit život čtvrtého největšího města Pardubického kraje a být důstojnou branou rozvoje turistického ruchu této části kraje i Orlických hor. Současně zajišťuje dopravní obslužnost regionálního významu.