Sběrný dvůr - Informace


 Od 1.1.2019 nebudou na sběrný dvůr přijímány žádné pneumatiky.

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem a vztahuje se na ně zpětný odběr výrobků. Seznam míst zpětného odběru, která sami od sebe zřizují výrobci a dovozci pneumatik, najdete na stránkách ministerstva životního prostředí, či na stránkách společnosti Eltma – www.eltma.cz.

V České Třebové je tímto sběrným místem:
Pneuservis Habrman, Lhotka 60, 560 02 Česká Třebová.
Zpětný odběr použitých pneumatik musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od konečného uživatele.

Odpady, které je zde možno odkládat (dle Katalogu odpadů):

130208, 200126 – oleje                                 
150101,200101 – papír                       
150102,200139 – plasty
150104,200140 – železo                             
150107,200102 – sklo                          
150110, 150111 – znečištěné obaly
150202 – čistící tkaniny                                                         
160107 – olejové filtry
160113 – brzdové kapaliny                           
160114 – nemrznoucí kapaliny            
160601,200133,200134 – baterie
170101 – beton                                                     
170102 – cihly                                      
170103 – tašky a keramické výrobky
170302 – asfaltové směsi                                  
170401 – měď, bronz, mosaz                
170402 – hliník                               
170403 – olovo                                                       
170404 – zinek                                  
170406 – cín                                    
170407 – směsi kovů                                   
170411 – kabely                                  

170601 – izolace s obsahem azbestu
170603 – izolační materiály                    
170604 – izolační materiály                  
170605 – stavební mat. s azbestem      
170802 – sádra                                        
170904 – směsné stavební odpady         
200110 , 200111 – oděvy,textil            
200113 – rozpouštědla                                  
200114 – kyseliny                                 
200115 – zásady                               
200119 – pesticidy                                        
200121 – zářivky a výbojky                 
200123 – ledničky                                
200125 – jedlý olej a tuk                              
200127,200128 – barvy                         
200129 – detergenty                             
200131,200132 – léky                                  
200135,200136 – televize a elektronika
200201, 200203 – odpad ze zeleně      
200202 – zemina a kameny                          
200301 – směsný komunální odpad      
200307 – objemný odpad 

Tento sběrný dvůr slouží k odkládání odpadů vzniklých v domácnostech občanů města Česká Třebová !!!


Jaký je nový sběrný dvůr

Jednou ze stěžejních investic v našem městě bylo v roce 2011 vybudování nového centrálního Sběrného dvoru v Semanínské ulici. Investice je podpořena dotací EU z fondu Ministerstva životního prostředí v částce převyšující 21 milionů korun a Státního fondu životního prostředí ve výši 1,2 mil. Kč. Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení vybrána společnost M – silnice, a.s. Akce byla zahájena v květnu t.r. a v listopadu budou finišovat dokončovací práce. Kdy se počítá s otevřením nového sběrného dvoru pro veřejnost?

Dokončovací práce jsou plánovány tak, aby bylo možné otevřít nový sběrný dvůr již 12. prosince 2011. Současně s otevřením nového sběrného dvoru dojde k uzavření stávajícího sběrného dvoru v Benátkách, který má charakter provizorního zařízení se vším, co to přináší. Je umístěn na cizím pozemku, nemá dostatečnou kapacitu, nevyhovuje požadavkům po stránce dopravního řešení a neumožňuje další zlepšení třídění odpadu.


Jak je v nově vybudovaném sběrném dvoře organizováno odevzdávání odpadu občany města?

Příjezd do sběrného dvoru je ze Semanínské ulice naproti ČEZ,a.s.. Je dostatečně široký, aby tudy mohly osobní a dodávková vozidla zase vyjíždět. Na příjezdu je semafor. Pokud svítí zelená, můžete vjet na (příjezdovou) váhu. Při prvním příjezdu si zde opatříte čip, který získají občané s trvalým bydlištěm v České Třebové po předložení občanského průkazu zdarma. Na každou rodinu bude vydán jeden čip. Při dalším příjezdu čip přiložíte k čtečce, která bude umístěna u příjezdové váhy. Potom Vás závora pustí na rampu, ze které budete shazovat odpad do přistavených kontejnerů. Odpad se bude na rampě třídit do 18 označených kontejnerů (v Benátkách bylo většinou 8 kontejnerů). Deset kontejnerů bude velkokapacitních s objemem 23 m3, zbývající budou kontejnery dosud používané s objemem 12 m3. Po odevzdání odpadu zase pojede vozidlo na výjezdovou váhu, z rozdílu hmotností se určí množství odevzdaného odpadu. Je to orientační údaj, pro provozovatele dvoru je však důležitý. Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a napojen na centrální pult ochrany městské policie.


V areálu svěrného dvoru je postavena nová zelená hala. K čemu slouží?

Další odpady je možné odkládat v nově postavené hale. Jde např. o odkládání nebezpečných odpadů, je zde prováděn zpětný odběr elektrozařízení (televize, ledničky, elektrospotřebiče), zářivky, staré oděvy, akumulátory, rostlinné oleje z domácností a také polystyren.


Který odpad je možné ve sběrném dvoře ukládat?

Do sběrného dvoru můžete zdarma odevzdat veškeré odpady vzniklé z domácností např.: papírové a nápojové obaly, plastové obaly a plasty z domácností, sklo bílé, sklo barevné, objemný odpad, bio odpad, kovový odpad, polystyrén, zeminu, stavební odpady, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, baterie, oleje na vaření a nebezpečné odpady pocházející z domácností (oleje, znečištěné obaly, čistící tkaniny, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, akumulátory a baterie, pesticidy, barvy, obaly od barev, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky, detergenty, rtuť a znečištěné obaly) a jiné.


Mohou ve sběrném dvoře odevzdávat odpad také podnikatelé?

Nemohou! Pro ně není sběrný dvůr určen. Podnikatelé a firmy musí svůj odpad odevzdávat buď přímo na skládce TKO v Třebovici nebo si mohou objednat na oddělení dopravy v Eko Bi s.r.o. pravidelný nebo nepravidelný (na zavolání) odvoz odpadu podle jejich potřeby, vše samozřejmě za úhradu.


Jaká je obsluha nového sběrného dvoru (dosud byl ve sběrném dvoře jediný pracovník)?

Obsluha sběrného dvoru je tříčlenná. První pracovník je při vjezdu a výjezdu obsluhuje váhu a v první fázi vydávat také čipy, druhý radí a pomáhá občanům při třídění odpadu na rampě a třetí je v nové hale přebírá nebezpečný odpad a výrobky pro zpětný odběr. Minimálně musí provoz dvoru zajišťovat dvě osoby.


V čem bude největší přínos nového sběrného dvoru?

Nově vybudovaný sběrný dvůr by měl přispět ke zlepšení třídění shromažďovaného odpadu. Má zabránit tomu, aby sem odkládali odpad občané, kteří nejsou občany města Česká Třebová. Dále má zamezit zneužívání poskytovaných služeb některými podnikateli. Pro firmy a podnikatele není tento způsob odstranění odpadu určen. Otevření nového sběrného dvoru by se mělo projevit ve zlepšené ekonomice systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu v našem městě a tedy i v tom, že občané nebudou muset platit za odpady tak vysoké částky jako tam, kde nebude náš nový systém zaveden.