Sběrný dvůr - Čipová pravidla


Pravidla pro přidělování čipů „ Sběrný dvůr  Česká Třebová “

 1. Odložení odpadů ve sběrném dvoru je možné pouze na základě předložení čipu.
 2. Čip bude vydán fyzické osobě obsluhou zdarma při její první návštěvě sběrného dvoru, po předložení dokladu totožnosti vydaným orgánem státní správy.
 3. Čip bude vydán poplatníkovi dle článku č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také jako “poplatník”).
 4. Čip bude obvykle vydán společně pro celou domácnost jednomu poplatníkovi.
 5. Čip je v rámci domácnosti přenosný.
 6. Čip není dovoleno půjčit ani předat osobě, která nežije ve společné domácnosti, jako fyzická osoba, která čip převzala.
 7. Čip zůstává v trvalém vlastnictví Města Česká Třebová a bude vydán na základě podepsaného předávacího protokolu.
 8. V případě ztráty nebo poškození čipu je povinností fyzické osoby, které převzala čip, tuto skutečnost nahlásit bez prodlení obsluze sběrného dvoru.
 9. Při ztrátě čipu, nebo jeho poškození je fyzická osoba, které převzala čip, povinna nahradit Městu Česká Třebová škodu tím vzniklou.
 10. Při ztrátě podmínek nároku na vydání čipu dle bodu 2. a 3. je fyzická osoba, které převzala čip, nebo její dědic povinna čip odevzdat obsluze sběrného dvoru do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající ztrátu těchto podmínek.
 11. Pracovníci sběrného dvoru mohou namátkově kontrolovat osobu vstupující do sběrného dvoru na základě čipu. Tato osoba je povinna prokázat svoji totožnost.
 12. Při zjištění, že fyzická osoba drží čip jiné fyzické osoby než je oprávněna držet, je obsluha dvoru povinna tento čip odebrat. Tato osoba musí tento čip vydat.
 13. Tato pravidla jsou platná dnem vydání a platí do vydání nových pravidel, nebo do zrušení těchto pravidel pro přidělování čipů.