ODPADY - Sběrný dvůr


Na základě “Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová” ze dne 28.4.2014 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem dochází ke zpoplatnění následujících odpadů od 15.5.2014 ve sběrném dvoře:

 

 

 

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

Zpoplatňuje se odpad nad 500 kg / kalendářní rok / čip.

Cena: 1,- kč / 1 kg odpadu vč. DPH

Platba: v hotovosti

Tento odpad musí být přivezen samostatně !!!