Zimní údržba - Plán zimní údržby


PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ


Provádí:         Eko Bi s.r.o.

Platnost:        Zimní období 2023/2024

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit na těchto komunikacích zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Základními dokumenty pro provádění zimní údržby místních komunikací v obvodu města Česká Třebová jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), nařízení rady města č. 2/2013 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a tento plán zimní údržby místních komunikací.

Zimním obdobím se rozumí doba od 1.11.2023 do 31.3.2024. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce místních komunikací.

Správce místních komunikací vede deník zimní údržby dle úvodní statě a bodu 1. Přílohy č. 8 Vyhlášky.

Technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK

Pokud níže není uvedeno jinak, platí pro technologii zimní údržby bod 2.,3.,4.,5.,7.,8. Přílohy č. 7 Vyhlášky. Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů dle bodu 3. Přílohy č. 7 Vyhlášky se provádí na všech místních komunikacích.

Místní komunikace, kde to dopravně technický stav umožní, se ošetřují v minimální šířce 3 m pro každý jízdní pruh.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných pro mechanizmy. Chodníky, kde to dopravně technický stav umožní, se ošetřují v minimální šířce 1 m.

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Při zajišťování schůdnosti chodníků se preventivně předchází tvorbě zmrazků tím, že se bezodkladně odstraňuje sněhová břečka.

Preventivní opatření při hlášení náledí a ledovky: dispečer bude sledovat aktuální meteorologické zpravodajství vývoje předpovědi počasí a v případě těchto hlášených jevů provede preventivní kontroly a po vyhodnocení zajistí i případný posyp. V těchto případech bude zkrácena časová lhůta výjezdu techniky (viz. časové limity).

Časové limity pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK

U místních komunikací a chodníků je zimní údržba prováděna současně na všech okruzích. U chodníků se v rámci jednotlivých okruhů zmírňují závady ve schůdnosti nejprve v ulicích označených jako prioritní.

V době od 06:00 h. do 14:30 h. v pracovních dnech se s odklízením sněhu započne ihned poté, co vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Se zmírňováním následků náledí nebo ledovky se započne ihned.

V době od 06:00 h. do 14:30 h. ve dnech pracovního klidu se s odklízením sněhu započne do 60 minut poté, co vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Se zmírňováním následků náledí nebo ledovky se započne do 60 minut od jejich vytvoření.

V době od 14:30 h. do 22:00 h. a od 04:00 h. do 06:00 h. se s odklízením sněhu započne do 60 minut poté, co vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Se zmírňováním následků náledí nebo ledovky se započne do 60 minut od jejich vytvoření.

V době od 22:00 h. do 04:00 h. se s odklízením sněhu započne do 120 minut poté, co vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Se zmírňováním následků náledí, nebo ledovky se započne do 60 minut od jejich vytvoření.

V každém jednotlivém okruhu musí být provedeno zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené sněhem, náledím a ledovkou bez zbytečných odkladů, nejdéle do 6 hodin od doby, kdy nastala povinnost započít s odstraňováním závad dle plánu zimní údržby.

U okruhů chodníků musí být provedeno zmírnění závad ve schůdnosti způsobené sněhem, náledím a ledovkou bez zbytečných odkladů, nejdéle do 6 hodin maximálně však do 48 hodin od doby, kdy nastala povinnost započít s odstraňováním závad dle plánu zimní údržby vyjma prioritních okruhů a ulic

O započetí s preventivními opatřeními, s odklízením sněhu a se zmírňováním následků náledí nebo ledovky rozhoduje dispečer.

Dispečera zimní údržby kontaktujte na tel. č. 737 210 007, služby dispečerů jsou určeny dle rozpisu v Příloze č. 3.

Vedení denního záznamu o zimní údržbě (DZZÚ)

Do DZZÚ zapisuje dispečer povětrnostní situaci, okruh, vozidlo, způsob a čas započetí a ukončení zmírňování závad. Do deníku o průběhu služby zapisuje další podstatné skutečnosti během služby. Po ukončení dne proškrtne volná místa v záznamu.

Použitá technika

Vozidla MULTICAR vybavena přední sněhovou radlicí a sypačem.

Vozidla MERCEDES a RENAULT vybavena přední sněhovou radlicí a sypačem.

Traktory a malotraktor MT8 s přední nebo zadní sněhovou radlicí bez možnosti posypu.

Motorové čtyřkolky s přední sněhovou radlicí bez možnosti posypu.

Malotraktory s přední sněhovou radlicí bez možnosti posypu.

Ruční úklid sněhu na chodnících provádějí pracovníci Eko Bi s.r.o. a dodavatelsky.

Úseky, na kterých se ZÚ neprovádí:

  • chodníky, na kterých je povoleno stání silničních vozidel a které jsou označeny příslušnou dopravní značkou,
  • chodník na sídlišti Lhotka od čp. 199 po čp. 151 (nad restaurací Lhotka),
  • chodník Na Slunečné od čp. 1915 po ul. Zámostí.

Označení jednotlivých okruhů

S1-S, S2-S, S3-M, S4-T, S5-T, S6-T, S7-T, S8-T, S9-TM : provádění ZÚ na silnicích.

CH1 až CH7 : provádění ZÚ na chodnících.

V jednotlivých okruzích jsou ulice seřazeny podle pořadí prováděné ZÚ.