DOPRAVNÍ TERMINÁL - Provozní řád


 

 

I.OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Do prostoru podzemního parkoviště na náměstí Jana Pernera (dále jen parkoviště) mohou vjíždět, parkovat a garážovat pouze motorová vozidla. Vozidla musí splňovat technický stav zejména v souladu se zákonem č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jejich výška nesmí přesahovat 220 cm a další rozměry vozidla musí odpovídat technickým možnostem parkoviště.
 2. V prostorách parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Parkoviště slouží pro placené stání 259 osobních motorových vozidel. Je provozováno jako nehlídané placené stání s celoročním 24 hod. provozem. V celém objektu parkoviště je zaveden jednosměrný provoz. Rychlost jízdy v prostoru parkoviště je maximálně 20 km/hod.
 4. Celý prostor parkoviště je monitorován městským kamerovým systémem.
 5. Uživatelé se při používání prostoru parkoviště řídí Provozním řádem parkoviště.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu organizace provozu parkoviště při zvýšení bezpečnostního rizika vyplývajícího z provozování parkoviště.

 

II. VJEZD

 1. Před vjezdem do parkoviště je řidič informován o volných místech číselným údajem.
 2. Řidič zastaví vozidlo před vjezdovou závorou, stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku na vjezdovém stojanu a po otevření závory vjede do parkoviště.
 3. Po vjezdu na parkoviště se řidič řídí dopravním značením jak svislým tak i vodorovným a zaparkuje vozidlo na některé volné parkovací místo. Řidič uschová parkovací lístek z důvodu provedení budoucí platby parkovného v automatické pokladně. 

III. PLATBA PARKOVNÉHO

Řidič před odjezdem vloží papírový parkovací lístek do otvoru v automatické pokladně a zaplatí parkovné dle pokynů uvedených na pokladně. Pro platbu parkovného lze použít mince i bankovky ve vyznačených hodnotách. Po zaplacení parkovného obdrží řidič zpět parkovací lístek, který mu umožní nejpozději do 15 min. opustit prostor parkoviště. 

V. ZTRÁTA PARKOVACÍHO LÍSTKU

V případě, že uživatel ztratí parkovací lístek je toto neprodleně povinen nahlásit v pokladně ČD, kde mu pokladní vytiskne za smluvní pokutu 1.000 Kč  kartu NESSY, která řidiči umožní do 30 min. jednorázový odjezd vozidla z parkoviště. 

VI. ZÁKAZY

V prostorách parkoviště je přísný zákaz:

1.     provádění jakékoliv údržby a opravy vozidel
2.     mytí vozidel
3.     manipulace s pohonnými hmotami a oleji a jejich skladování
4.     kouření a používání otevřeného ohně
5.     odkládání jakýkoliv předmětů a znečišťování ploch, včetně úniku provozních kapalin z vozidla
6.     vjezdu a parkování vozidel na plynový pohon
7.     ponechávání osob, cenností a zvířat v zaparkovaných vozidlech
8.     uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem než je bezprostřední odjezd vozidla z parkoviště
9.     pohyb osob na kolečkových bruslích, skateboardech, jízdních kolech a koloběžkách
10.  parkování vozidel v jízdních pruzích a před nouzovými východy vzhledem k možnému narušení provozu

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na dopravním prostředku a jeho příslušenství umístěném na parkovišti způsobené třetí osobou. Totéž platí i o věcech, které si uživatel ve vozidle ponechá např. zavazadla, ceniny, doklady, náhradní díly apod.
 2. Škody vzniklé na parkovišti, je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však před jeho opuštěním obsluhujícím pracovníkům nebo MĚSTSKÉ POLICII.
 3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvní povinnosti nebo povinnosti stanovené právními předpisy způsobí provozovateli nebo jiné osobě.

VIII. PORUCHY

V případě poruchy parkovacího systému, automatické pokladny nebo závažné závady volejte v provozní době obsluhu, v mimo pracovní doby obsluhy použijte tlačítko ,,Městská policie,, umístěné u odjezdu a u automatické pokladny.

IX. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.
 2. Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dne 20. 9. 2010.
 3. Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem umístěn uvnitř parkoviště u automatických pokladen a v prostoru vjezdu do parkoviště.
 4. Nedílnou součástí Provozního řádu parkoviště je ceník parkovného.

PROVOZOVATEL:

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
IČ: 648 275 00
DIČ: CZ 648 275 00


Pracovní doba obsluhy
 :
PO – PÁ 6.00 – 14.30 hod.

Kontakty:

e-mail:

michal.vebr@ekobi.cz – p.Michal Vebr (vedoucí terminálu)

telefon:                                     
(+420) 731 449 812 – obsluha
(+420) 731 449 820 – p.Michal Vebr (vedoucí terminálu)